Opdracht, volmacht en verklaringen

Samenvatting

De opdracht is een juridische tekst die soms kan afschrikken, dus hierbij vermelden we de belangrijkste punten:

 • Zolang je de opdracht niet intrekt, hoef je ons netto nooit iets te betalen.
 • Als wij de servicekosten terugkrijgen van Airbnb, ontvang jij 70% van de vergoeding van de servicekosten die Airbnb uitkeert.
 • Je aanvraag voldoet aan de volgende punten:
 • Van de facturen die je hebt ingediend was jij de hoofdboeker (dit is het geval als je de factuur in je mail hebt, of kunt downloaden in je Airbnb profiel)
 • Je reizen waren niet zakelijk (dit is het geval als je met je privérekening hebt betaald)
 • Je woonde in Nederland toen je de appartementen boekte

Airbnb servicekosten terugvragen
Download opdracht als PDF

Volledige opdracht, volmacht en verklaringen

Door akkoord te gaan, geeft u Twee Heren B.V. (Twee Heren) opdracht om de door Airbnb (Bemiddelaar) aan u in rekening gebrachte bemiddelingskosten namens u terug te vorderen en te innen (de Hoofdvordering). De Hoofdvordering bestaat uit de in strijd met artikel 7:417 lid 4 BW door Bemiddelaar aan u als huurder gefactureerde, en door u aan Bemiddelaar betaalde, bemiddelingskosten, gespecificeerd als ‘service fee’ op door u ingediende factuur. Indien u meerdere facturen heeft ingediend bij Twee Heren dan zien deze opdracht, onderstaande machtiging en verklaringen op ieder van de door u ingediende Hoofdvorderingen afzonderlijk.

Met uw akkoord geeft u aan Twee Heren een volmacht, met het recht van substitutie en het recht om derden in te schakelen, om in en buiten rechte alles te doen wat redelijkerwijs nodig is om Bemiddelaar te bewegen tot terugbetaling van de Hoofdvordering, waaronder begrepen het treffen van een schikking met Bemiddelaar met een minimum van 80 % van de Hoofdvordering alsmede het behalen van een executoriale titel en de executie daarvan, eventueel door overdracht aan een derde.

U verklaart als volgt:

 • U verklaart dat de Hoofdvordering ziet op diensten die u heeft afgenomen als consument en niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • U verklaart dat u in Nederland woont en dus woonplaats in Nederland heeft.
 • U verklaart dat u de Hoofdvordering nog niet gecrediteerd heeft gekregen en geen kwijting aan Bemiddelaar heeft verleend.
 • U verklaart dat u de opdracht tot het terugvorderen van de door u ingediende Hoofdvordering slechts aan Twee Heren heeft verstrekt en niet aan een ander zal verstrekken.
 • U verklaart dat u niet buiten Twee Heren om overeenkomsten zal aangaan of onderhandelingen zal voeren met betrekking tot de Hoofdvordering.
 • U verklaart dat u aan redelijke verzoeken van Twee Heren in verband met het innen van de Hoofdvordering, waaronder begrepen het verlenen van medewerking en het verschaffen van aanvullende informatie, tegemoet zult komen.

Voorwaarden

Twee Heren zal zich inspannen om Bemiddelaar tot terugbetaling van de door u ingediende Hoofdvordering te bewegen, maar door Twee Heren wordt geen resultaat toegezegd. Als het naar het oordeel van Twee Heren niet mogelijk is om uw Hoofdvordering te innen, althans niet tegen aanvaardbare kosten, dan is Twee Heren gerechtigd om de opdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang per email op te zeggen. In dat geval eindigt de opdracht en hoeft u uiteraard niets te betalen.

Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay.

Over het deel van de Hoofdvordering dat Bemiddelaar terugbetaalt, bent u als loon 30% provisie verschuldigd aan Twee Heren. Indien Bemiddelaar betaalt, zal Twee Heren de door u verschuldigde provisie verrekenen en de overige 70% op het door u kenbaar gemaakte Nederlandse bankrekeningnummer storten. Als onderdeel van een eventuele schikking kan Twee Heren met Bemiddelaar overeenkomen dat een deel van de door u verschuldigde provisie door Bemiddelaar aan Twee Heren wordt voldaan.

Om de betaling van uw vordering af te dwingen, moet Twee Heren kosten maken. Om deze kosten te dekken kan de Hoofdvordering mogelijk worden verhoogd met (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente. Alle bedragen en kosten die in verband met het innen van de Hoofdvordering op Bemiddelaar kunnen worden verhaald zijn verschuldigd aan Twee Heren. Twee Heren zal deze bedragen verrekenen met het door Bemiddelaar betaalde bedrag.

Een voorbeeld:
Vordering: €100 Hoofdvordering en €150 (buiten)gerechtelijke kosten
Wel succes: u ontvangt € 70 euro (70% van €100)
Geen succes: u krijgt niets en hoeft niets te betalen

U verklaart zich ermee akkoord dat Bemiddelaar de Hoofdvordering en kosten, of enige gedeelten daarvan, uitsluitend bevrijdend kan voldoen aan Twee Heren. Uiteraard wordt het aan u toekomende gedeelte daarvan, zoals hierboven beschreven, vervolgens door Twee Heren aan u betaald.

Herroeping en intrekking

Deze opdracht is tot 14 dagen na de dag waarop u akkoord bent gegaan kosteloos te herroepen. Stuurt u in dit geval een lege mail met als onderwerp "herroepen opdracht" en dan het e mailadres(sen) waarvoor u de opdracht in wilt trekken naar info@dienenvantweeheren.nl. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de herroeping.

Twee Heren wijst u er nadrukkelijk op dat deze opdracht niet vrijblijvend is. Twee Heren zal mogelijk een rechtszaak starten en daarvoor al snel rond de €100 kosten maken. Indien (i) deze opdracht ná het verloop van vermelde 14 dagen termijn wordt ingetrokken, (ii) een van uw bovenstaande verklaringen onjuist blijkt te zijn of (iii) u in strijd handelt met hetgeen u hierboven heeft verklaard, dan moet u de ten behoeve van uw Hoofdvordering door Twee Heren gemaakte kosten vergoeden.

Indien u de opdracht intrekt nadat door Twee Heren succesvol een executoriale titel is verkregen of nadat een schikking is bereikt met Bemiddelaar (die voldoet aan de voornoemde 80% eis), bent u de volledige 30% provisie over het behaalde resultaat verschuldigd alsmede de toegewezen of overeengekomen (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente.

Trekt u de opdracht niet in, dan hoeft u nimmer iets aan Twee Heren te betalen.