Privacyverklaring Twee Heren B.V.

Welkom op de privacyverklaring van Twee Heren B.V. (hierna aangeduid als Twee Heren, wij, ons en onze). Wij respecteren uw privacy en beschermen uw persoonsgegevens goed.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken in onze rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring goed doorleest. Aangezien wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij u aan om deze webpagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. In geval wij uw persoonsgegevens voor een andere verwerking willen gebruiken dan beschreven in deze privacy verklaring, dan zullen wij u hierover uiteraard vooraf actief informeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 oktober 2019.

1. Wie zijn wij?

Twee Heren is een besloten vennootschap gevestigd aan de Wethouder Frankeweg 31 2, 1098 KX in Amsterdam. Ons nummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is 74738259.

U kunt per e-mail bereiken op info@dienenvantweeheren.nl

2. Wat betekenen de begrippen uit de AVG?

De AVG bevat tal van definities waarvan wij de belangrijkste hieronder voor u zullen uiteenzetten.

 • persoonsgegevens: alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene), waaronder u, kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. U kunt hierbij denken aan namen, adressen, telefoonnummers, financiële gegevens en IP-adressen.
 • verwerken: alle handelingen ten aanzien van persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • verwerkingsverantwoordelijke: een (rechts)persoon, zoals Twee Heren, die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • verwerker: een (rechts)persoon, die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals Twee Heren, persoonsgegevens verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder andere:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw contactgegevens zoals postadres en e-mailadres;
 • uw bankrekeningnummer.
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt.
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

5. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als dienstverlener hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de best mogelijke dienstverlening te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van door ons aan u geleverde diensten: het terugvorderen van bemiddelingskosten en alle daarvoor benodigde handeling in en buiten rechte in uw naam. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact te kunnen onderhouden met u.

6. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Op grond van de AVG mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een grondslag bestaat. Onze verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende grondslagen uit de AVG:

 • voor de voorbereiding of uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (van opdracht);
 • met uw toestemming; en/of
 • vanwege een gerechtvaardigd belang, waarbij wij ons belang tegen uw belang op bescherming van uw persoonsgegevens zorgvuldig hebben afgewogen.

Voor zover de verwerking geschiedt met uw toestemming bent u te allen tijde gerechtigd deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan.

7. Met wie delen wij persoonsgegevens?

In sommige gevallen kan nodig het zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als wij derden, zoals een deurwaarder of een advocaat, inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen in ons IT systeem.

Ten aanzien van deze derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, kunnen zich twee situaties voordoen:

 • de derde partij is zelf ook verwerkingsverantwoordelijke en dus zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens; of
 • de derde partij heeft te gelden als verwerker van Twee Heren in welk geval wij een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde partij die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt.

8.Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijnen aan. Zo moeten wij op basis van bijvoorbeeld fiscale wetgeving factuur- en betaalgegevens gedurende een periode van zeven jaar bewaren. Voor eventuele schadeclaims zullen wij bepaalde gegevens soms nog langer moeten bewaren.

9. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens bij Twee Heren neemt u dan contact met ons op.

10. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene kunt u de persoonsgegevens die wij van u verwerken in onze rol als verwerkingsverantwoordelijk inzien.

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de persoonsgegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet (waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG) aan uw verzoek tegemoet kunnen komen.

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen. Wij zullen u uiteraard gemotiveerd informeren indien wij aan een bepaald verzoek geen gehoor geven of kunnen geven, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke plicht tot geheimhouding.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11. Hoe kunt u ons bereiken?

Indien u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens of misbreuk vermoedt, neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.